Wiązki płaskie mikrorurek grubościennych WPP-MG
KATALOG WYROBÓW
RURY I ZŁĄCZKI MIKROKANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ MTB
Głównym celem stosowania systemu mikrokanalizacji MTB jest umożliwienie wykorzystania istniejącej kanalizacji kablowej dla jej zwielokrotnienia oraz budowa nowej mikrokanalizacji miejskiej, a zwłaszcza mikrokanalizacji osiedlowej i wewnątrzzakładowej (kampusowej) dla światłowodowych telesystemów osiedlowych obejmujących sieci telekomunikacji, transmisji danych, telewizji, telekontroli, telemonitoringu itp.

System mikrokanalizacji MTB zapewnia:

 • bezpieczny dla użytkownika i otoczenia transport, składowanie, instalację i eksploatację,
 • łatwość wdmuchiwania mikrorurek do rur wtórnych i rur rurociągów kablowych oraz mikrowiązek i mikrokabli światłowodowych do mikrorurek oraz wiązek lub pakietów mikrorurek,
 • odpowiednią ochronę mechaniczną oraz przed oddziaływaniem środowiska na mikrowiązki i mikrokable światłowodowe zainstalowane w mikrorurkach oraz wiązkach lub pakietach mikrorurek, w zaprojektowanym okresie eksploatacji, na co najmniej 30 lat,
 • wodoszczelność i gazoszczelność na poziomie mikrorurek, rur HDPE z mikrorurkami oraz osłone złączeń liniowych i rozgałęzień mikrokanalizacji,
 • rozróżnialność mikrorurek na całej trasie,
 • prosty i ergonomiczny sposób montażu elementów,
 • zachowanie dotychczasowych zasad montażu i pomiarów linii światłowodowych,
 • rozbudowę równoległą i szeregową sieci światłowodowej bez konieczności wykonywania dodatkowych prac związanych z budową ciągów rur i zajmowania dodatkowej przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej,
 • możliwość wykonywania odgałęzień mikrokanalizacji, w studniach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi,
 • na życzenie Klienta istnieje możliwość prefabrykowania każdej wiązki lub pakietu mikrorurek z kablem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy.
      Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badania

      według

      Polietylen HDPE
      1 Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR

      – temperatura 190oC

      – obciążenie 5kg

      (g/10 min) 0,2 – 1,7 PN-EN ISO 1133-1:2011
      2 Gęstość (kg/m3) ≥ 942 PN–EN ISO 1183-1:2013
      Polipropylen PP
      1 Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR

      – temperatura 230oC

      – obciążenie 5kg

      (g/10 min)  < 1,5 PN-EN ISO 1133-1:2011
      2 Gęstość (kg/m3) ≥ 900 PN–EN ISO 1183-1:2013
      Categories
      Wiązki płaskie mikrorurek grubościennych WPP-MG